1. ALGEMEEN

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zodra de Opdrachtgever de bijstand van de Opdrachtnemer heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover hier niet schriftelijk uitdrukkelijk van is afgeweken. b. In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:

– de Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de onder artikel 2 aangeduide werkzaamheden uitvoert, Meester & Van der Boven (verder te noemen MVDB);

– de Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de hulp inroept van de MVDB;

– onder de Opdracht wordt verstaan de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en MVDB te bepalen werkzaamheden die door MVDB verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.

2. TOEPASSELIJKHEID

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachtenrechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.

b. Afwijkingen van en aanvullingen op de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn slecht geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) Overeenkomst of (een nadere) Opdrachtbevestiging.

c. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de Opdrachtbevestiging dan geldt de in de Opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

d. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
e. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

f. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening aan Opdrachtgever door of vanwege Opdrachtnemer zijn betrokken.

3. TOTSTANDKOMING

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat MVDB de Opdracht aanvaardt. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in Opdrachten. Indien het belang van Opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke levering door MVDB vereist, dan wel indien Opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door MVDB geheel of gedeeltelijk feitelijk tot levering aan Opdrachtgever is overgegaan.

4. VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER

1. MVDB is gehouden de belangen van zijn Opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende Opdrachten, mogelijk en wenselijk is.

2. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever.

3. Indien de werkzaamheden ertoe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.

5. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

a. De Opdrachtgever zal, zowel uit eigen beweging als op verzoek van MVDB, alle medewerking verlenen en alle relevante gegevens en bescheiden, die MVDB redelijkerwijs van Opdrachtgever nodig acht voor een correcte uitvoering van de Werkzaamheden, tijdig en in de gewenste vorm en op gewenste wijze ter beschikking stellen.

Opdrachtnemer bepaalt wat onder de gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.

b. Op de Opdrachtgever rust de verplichting aan MVDB tijdig, volledig en op de juiste wijze alle gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke benodigd zijn voor uitvoering van de opdracht.

c. Wanneer blijkt dat Opdrachtgever 2 weken na het verstrijken van de desbetreffende aangifte periode meer dan 10 ontbrekende stukken in de administratie heeft, ontstaan door het niet (correct) aanleveren van de stukken door Opdrachtgever is MVDB gedwongen extra tijd vrij te maken om de missende stukken op te vragen en eventueel nog voor de uiterlijke aangifte datum te verwerken.  Indien deze situatie zich voordoet geeft Opdrachtgever bij deze toestemming voor het incasseren / factureren van een extra fee van €75,- incl. BTW.

6. VERTROUWELIJK

MVDB verplicht zich om alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de Opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim, als zodanig te behandelen. MVDB is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door de personen in zijn dienst, indien MVDB aannemelijk kan maken dat deze schending niet door hem verhinderd had kunnen worden.

7. SAMENWERKING MET DERDEN

a. MVDB kan bij de uitvoering van zijn Opdracht slechts andere, niet tot zijn eigen onderneming behorende deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak c.q. wenselijkheid daarvan in overleg met de Opdrachtgever is vastgesteld.

b. MVDB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden, waaronder de onder artikel 7a genoemde deskundigen, worden verricht.

8. TEKORTKOMINGEN OPDRACHTNEMER

a. MVDB is tegenover de Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van MVDB of van personen in zijn dienst die bij de vervulling van de Opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vak uitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.

b. MVDB is verplicht om de hierboven bedoelde tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn om niet te herstellen, wanneer en voor zover met het herstellen geen hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de betreffende werkzaamheden.

Indien de kosten wel hoger uitvallen, dan is MVDB slechts verplicht deze herstelwerkzaamheden uit te voeren, indien de Opdrachtgever zich voorafgaand schriftelijk bereid verklaart deze extra kosten voor zijn rekening te nemen.

c. Elke aansprakelijkheid van MVDB vervalt uiterlijk 24 maanden (2 jaar) nadat de fiscale aangiftes van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor uitstel is verleend.

d. Elke aansprakelijkheid van MVDB vervalt indien de Opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak MVDB niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval de Opdrachtgever MVDB niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat de Opdrachtgever MVDB daarbij betrokken heeft.

e. De Opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde tekortkomingen te melden binnen 1 maand, nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van MVDB is uitgesloten. Aansprakelijkheid is in ieder geval en te allen tijde uitgesloten behoudens en voor zover de door MVDB afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft op een uitkering.

9. TEKORTKOMINGEN OPDRACHTGEVER

a. Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door MVDB het gevolg zijn van de omstandigheid dat door Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen conform artikel 5 heeft voldaan, is MVDB daarvoor in het geheel niet aansprakelijk.

b. Herstel van voornoemde tekortkomingen zal in een dusdanig geval op kosten van de Opdrachtgever geschieden.

10. BEEINDIGING DOOR OPDRACHTGEVER

a. De Opdrachtgever kan te allen tijde een gegeven Opdracht beëindigen.

b. Opzegging van de Opdracht dient te geschieden middels aangetekende brief.

c. Bij beëindiging van een Opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode in acht genomen, welke minimaal bestaat uit twee maanden, dat MVDB de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen, opdat overdracht ervan aan de Opdrachtgever c.q. een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is, met in achtneming van het in artikel 9 van deze voorwaarden bepaalde.

d. De aan MVDB gegeven Opdracht vervalt niet door de dood van de Opdrachtgever; diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn erfgenamen en/of rechtsopvolger.

11. OPSCHORTING/ONTBINDING/ BEEINDIGING DOOR OPDRACHTNEMER

MVDB kan te allen tijde een aangenomen Opdracht beëindigen.
Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde algemene opschortings-of ontbindingsbevoegdheid heeft Opdracht-nemer, indien Opdrachtgever enige verplichting uit de door partijen gesloten overeenkomst niet tijdig, niet, onvolledig of onvoldoende nakomt, faillissement dan wel surseance heeft aangevraagd (door een derde), onder Opdrachtgever beslag in welke vorm dan ook is gelegd, Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert dan wel stil legt dan wel overdraagt, niet tijdig de door hem verschuldigde declaraties voldoet, het recht om:

a. te allen tijde een gegeven Opdracht te beëindigen welke opzegging dient te geschieden middels aangetekende brief;

b. vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van Opdrachtgever te vragen -voor alle bestaande dan wel in de toekomst af te sluiten overeenkomsten -alvorens MVDB met de levering van zijn (verdere) werkzaamheden aanvangt;

c. levering van zijn diensten op te schorten;

d. de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd gedeeltelijk ontbonden te achten, door verzending aan Opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever, zonder dat de rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, één en ander onverminderd de aan MVDB toekomende rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding;

e. indien MVDB gebruikmaakt van haar rechten als verwoord in dit artikel, dan is MVDB jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel ontstane schade, zowel direct als indirect.

12. AANLEVERING, LEVERTIJD EN LEVERING

a. Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen Opdrachtgever en MVDB geschiedt de aanlevering der benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. door of namens Opdrachtgever aan MVDB, evenals de levering door MVDB aan Opdrachtgever, op door MVDB te bepalen wijze en in een door MVDB te bepalen vorm en aantal.

b. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft bij nakoming van het in sub a. genoemde, ongeacht de reden hiervan, is MVDB bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten. Eventueel hieruit voortvloeiende schade, in welke vorm en omvang dan ook, kan niet leiden tot aansprakelijkheid van MVDB.

13. RETENTIERECHT

a. Opdrachtgever en MVDB komen uitdrukkelijk overeen dat MVDB bevoegd is afgifte van zaken op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan MVDB in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld.

b. Onder de zaken genoemd in sub a. worden in ieder geval begrepen boeken, bescheiden, stukken, administratieve gegevens en andere gegevens(dragers) welke tot stand zijn gebracht ten aanzien van het uitvoeren van de Opdracht.

14. OVERMACHT

a. Indien sprake is van staking, diefstal, overheidsmaatregelen, brand, computerdefecten, epidemieën, verlies van de gegevens, oorlog, waterschade en alle overige omstandigheden welke nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, heeft MVDB het recht om ofwel de overeenkomst te ontbinden middels een aangetekende brief, ofwel bij de levertijd de duur van de overmacht te tellen.

b. Ingeval een situatie van overmacht rust op MVDB de plicht de Opdrachtgever hier onverwijld van op de hoogte te stellen.

c. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door beschadiging dan wel tenietgaan van stukken of bescheiden van derden, welke MVDB voor Opdrachtgever in bewaring heeft.

d. Opdrachtgever heeft ingeval van een situatie van overmacht welke langer dan een maand voortduurt het recht om de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging dient middels aangetekende brief te geschieden en dient voor beëindiging van de overmacht door MVDB te worden ontvangen.

e. Bovengenoemde ontbinding ontslaat Opdrachtgever niet van de op hem rustende verplichting tot betaling van het in artikel 19 bepaalde. De kosten welke vallen tussen de datum van laatste declaratie en de datum van ontbinding komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan bij ontbinding geen aanspraak maken op schadevergoeding.

f. Bij beëindiging van de overmacht brengt MVDB ten spoedigste Opdrachtgever hiervan op de hoogte waarna MVDB de uitvoering van de Opdracht zal hervatten.

15. ALGEMENE BEPALINGEN VAN FINANCIELE AARD

a. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium van MVDB vastgesteld aan de hand van een uur honorarium.

b. MVDB doet op verzoek van de Opdrachtgever van tevoren opgave van de geschatte kosten voor de door hem en/of door zijn personeel te verrichten arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde Opdracht, hetzij per kalenderjaar c.q. boekjaar.

16. DECLARATIE

Tenzij anders is overeengekomen, moet de declaratie zodanig gespecificeerd zijn, dat Opdrachtgever voldoende zicht heeft op de samenstelling van de componenten die tezamen het gedeclareerde bedrag vormen.

17. RECLAMERING

a. De reclames dienen schriftelijk binnen 30 dagen na iedere levering of – indien het gebrek of gebreken betreft, dat of die nadien is of zijn geconstateerd – binnen 30 dagen na zodanige constatering bij MVDB te zijn ingediend. De reclame zal moeten behelzen een (gemotiveerde) omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken.

b. MVDB deelt Opdrachtgever binnen veertien dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame wordt tegemoetgekomen.

c. Reclames inzake door MVDB verrichte leveringen en/of verrichte diensten/verrichtingen en daartoe verrichte arbeid geven Opdrachtgever uitdrukkelijk niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande declaraties op te schorten.

d. Reclames inzake door MVDB aan Opdrachtgever verzonden declaraties dienen te geschieden binnen twee weken na de op de declaratie vermelde datum van verzending. Ieder recht van reclame van declaraties vervalt door overschrijding van de in dit lid genoemde termijn, tenzij Opdrachtgever op grond van door hem testellen en te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde termijn kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de declaratie. In laatstbedoeld geval gaat de termijn in op de dag der kennisneming.

18. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van MVDB afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de Opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van MVDB, één en ander ongeacht het aandeel van de Opdrachtgever zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de Opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan MVDB voorbehouden.

19. BETALING

a. De declaratie dient te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie, waarna de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.

b. Na het verstrijken van de onder lid a. genoemde termijn is de Opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van wettelijke rente ex artikel 6:119a BW, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.

c. Na het verstrijken van de in lid a. genoemde termijn is de Opdrachtgever aan MVDB daarnaast verschuldigd alle in de redelijkheid gemaakte kosten om buiten rechte betaling van de declaratie te verkrijgen, welke kosten minimaal 15% van de hoofdsom zullen bedragen vermeerderd met omzetbelasting met een minimum van 70 euro, zonder dat de MVDB gehouden is aan te tonen of hij de betreffende kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Voorts is Opdrachtgever in dat geval aan MVDB verschuldigd alle door MVDB gemaakte gerechtelijke kosten. Indien MVDB derden inschakelt voor de gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke werkzaamheden, dan is de Opdrachtgever alle kosten, die deze derden in verband met buitengerechtelijke werkzaamheden maakt direct dan wel indirect eveneens aan MVDB verschuldigd.

d. Blijft naar aanleiding van een verzoek een voorschot te betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie op dit verzoek uit, dan zal MVDB gerechtigd zijn schriftelijk per aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging dan wel per telefax met verzenden of ontvangstbevestiging met ingang van tweemaal vierentwintig uur na de datum van verzending, de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van MVDB op betaling van het reeds geleverde en op aan hem vanwege de ontbinding toekomende schadevergoeding.

e. Onverminderd iedere mededeling door de Opdrachtgever bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd de wijze van administratieve verwerking van de betaling door Opdrachtgever, zullen betalingen van de Opdrachtgever steeds en uitsluitend geacht worden in mindering te strekken op MVDB openstaande bedragen en wel op de navolgende wijze.

Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken op door Opdrachtgever verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande declaraties van MVDB.

20. WWFT

a. Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is MVDB verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie, voor zover die wordt gesignaleerd in het kader van onze reguliere werkzaamheden, te melden aan het Meldpunt ongebruikelijke transacties. Daarnaast is MVDB ingevolge de Wwft verplicht cliëntenonderzoek te verrichten ten aanzien van een potentiele opdrachtgever. Dit houdt onder meer in identificatie van de potentiele opdrachtgever en verificatie van zijn identiteit voorafgaand aan de Werkzaamheden. MVDB kan de medewerking van Opdrachtgever vragen ten aanzien van het cliëntenonderzoek.

21. TOEPASSELIJK RECHT

a. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en MVDB waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en MVDB, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin MVDB zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van Opdrachtgever.