fbpx

Meester en Van der Boven Meester en Van der Boven, gevestigd aan Vreekesweid 19 B, 1721 PP Broek op Langedijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.meesterenvanderboven.nl Vreekesweid 19 B, 1721 PP Broek op Langedijk 0226 233 101

J.J.M. Rommens is de Functionaris Gegevensbescherming van Meester en Van der Boven Hij/zij is te bereiken via backoffice@meesterenvanderboven.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Meester en Van der Boven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via backoffice@meesterenvanderboven.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Meester en Van der Boven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Meester en Van der Boven verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Meester en Van der Boven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Meester en Van der Boven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Algemene bedrijfsmatige documenten

Document / gegevensMinimale bewaartermijnMaximale bewaartermijnIngangsdatum bewaartermijnVastgelegd in
Jaarrekening, accountantsverklaring e.d.7 jaarvanaf datum opstellenBW art. 2: 394 BW
Winst- en verliesrekening7 jaarvanaf datum opstellenart. 2: 10 en 3: 15a BW
Administratie na ontbinding rechtspersoon7 jaarna ontbindingart. 2: 24 BW
Dividendnota’s5 jaarna opstellenart. 3 uitvoeringsbeschikking dividendbelasting
Gegevens bedrijfsmatig onroerend goed10 jaarVolgend op het jaar waarin men het goed is gaan bezigen.art. 34a Wet op de omzetbelasting
Ledenadministratie van een coöperatie met aansprakelijkheid van de leden10 jaarna aanvraag van het lidmaatschapart. 2: 61 BW
Subsidie administratie10 jaarvanaf datum administrerenart. 4: 69 Algemene Wet Bestuursrecht

Fiscale documenten

Document / gegevensMinimale bewaartermijnMaximale bewaartermijnIngangsdatum bewaartermijnVastgelegd in
Grootboek, debiteurenadministratie, crediteurenadministratie, in- en verkoopadministratie, voorraadadministratie en loonadministratie7 jaarvanaf 1 januari na het opstellenart. 52 Wet Rijksbelastingen art. 8 Douanewet
Facturen i.v.m. de omzetbelasting7 jaarna opstellen c.q. ontvangstart. 31 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting
Identificatiebewijs (op grond van Wet Identificatieplicht)5 jaarna einde dienstverbandart. 66 lid 4 Uitvoeringsregeling LB

Personeelsgegevens

Document / gegevensMinimale bewaartermijnMaximale bewaartermijnIngangsdatum bewaartermijnVastgelegd in
Sollicitatiebrieven, – formulieren, correspondentie omtrent de sollicitatie, getuigschriften en verklaring omtrent gedrag4 weken zonder toestemming, 1 jaar met toestemming van de sollicitantna beëindiging sollicitatieprocedureVrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Arbeidsovereenkomst en wijzigingen2 jaareinde dienstverbandart. 52 Wet Rijksbelastingen
Wijzigingen arbeidsovereenkomst2 jaareinde dienstverbandart. 52 Wet Rijksbelastingen
Correspondentie over benoemingen, promotie, demotie en ontslag2 jaareinde dienstverbandart. 52 Wet Rijksbelastingen
Verslagen van functioneringsgesprekken2 jaareinde dienstverbandVrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Verslaglegging in het kader Wet Verbetering Poortwachter2 jaareinde dienstverbandVrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Loonbelastingverklaringen en kopieën van identiteitsbewijzen5 jaareinde dienstverbandart. 66 lid 4 Uitvoeringsregeling LB
Afspraken betreffende salaris en arbeidsvoorwaarden7 jaareinde dienstverbandVrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Burgerlijke staat werknemer7 jaareinde dienstverbandVrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
VUT-regeling2 jaareinde dienstverbandart. 52 Wet Rijksbelastingen
Afspraken inzake werk OR2 jaareinde lidmaatschapVrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Loonbeslagentot opheffingVrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Gegevens betreffende etniciteit en herkomst5 jaareinde dienstverbandWet stimulering Arbeidsdeelnamen Minderheden – Wet Samen
Identiteitspapieren van van derden ingeleende vreemdelingen waarvoor een tewerkstellingsvergunning is verleend

Delen van persoonsgegevens met derden

Meester en Van der Boven verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Meester en Van der Boven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Meester en Van der Boven gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Meester en Van der Boven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar backoffice@meesterenvanderboven.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Meester en Van der Boven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Meester en Van der Boven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via backoffice@meesterenvanderboven.nl